Το ποσό του ενός δις. ευρώ σε πάνω από 90.000 επιχειρήσεις –υπό μορφή δανεισμού με ευνοϊκούς όρους- και τουλάχιστον 160 εκατ. ευρώ σε πάνω από 200.000 εργαζομένους υπό μορφή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης 800 ευρώ αναμένεται να διαθέσει μέσα στην εβδομάδα το δημόσιο καθώς συνεχίζεται η υλοποίηση των μέτρων στήριξης. Σειρά παίρνουν όλοι έχουν κάνει αίτηση για την λεγόμενη επιστρεπτέα προκαταβολή (η πλατφόρμα ενδέχεται να ανοίξει ακόμη και μέσα στην ημέρα) αλλά και οι μισθωτοί των ειδικών κατηγοριών. Προσοχή χρειάζεται στις προθεσμίες καθώς ειδικά οι εργοδότες πρέπει και σήμερα να κάνουν ενέργειες αν δεν έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

Ακόμη και μέσα στην ημέρα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα my business support προκειμένου οι αιτήσεις που έχουν ήδη κάνει αίτηση για τη χορήγηση της λεγόμενης επιστρεπτέας προκαταβολής να αποδεχτούν τους όρους δανεισμού που τους προσφέρει το δημόσιο (σ.σ περίοδο χάριτος έως το τέλος του 2021, επιτόκιο λίγο κάτω του 1% και αποπληρωμή σε 40 δόσεις αρχής γενομένης από τις αρχές του 2022). Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 15 Μαίου για να γίνουν οι σχετικές ενέργειες και από τις περίπου 90.000 που εκτιμάται ότι θα μοιραστούν ποσό συνολικού ύψους 1 δις. ευρώ. Ωστόσο, στόχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που έχει αναλάβει και αυτό το έργο, είναι να γίνουν εκταμιεύσεις το ταχύτερο δυνατόν ακόμη και αύριο Δευτέρα ή την Τρίτη. Σε κάθε περίπτωση, από αυτό το μέτρο θα «κυκλοφορήσει» ζεστό χρήμα 1 δις. ευρώ στην αγορά.

Υπάρχει μια μεγάλη κατηγορία εργαζομένων που ακόμη δεν έχουν εισπράξει το επίδομα των 800 ευρώ. Για όλους αυτούς, θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από την Δευτέρα 11 Μαίου έως και την Κυριακή 17 Μαίου ενώ η καταβολή της αποζημίωσης θα γίνει σε δύο φάσεις, είτε από τις 13 έως τις 14 Μαίου είτε από τις 18 έως τις 19 Μαίου. Σε αυτή ανήκουν πάνω από 160.000 άνθρωποι:

(σ.σ. όλοι αυτοί δικαιούνται 800 ευρώ αν δεν έλαβαν ή λαμβάνουν ή θα λάβουν επίδομα τακτικής ανεργίας εντός του διαστήματος από 1/1/2020 μέχρι και 30/4/2020)

Επίσης, δεν έχουν εισπράξει χρήματα

·Οι μισθωτοί του τουριστικού – επισιτιστικού κλάδου, των οποίων η τακτική επιδότηση ανεργίας, που έλαβαν έληξε τον Δεκέμβριο του έτους 2019.

·Οι οικοδόμοι, δικαιούχοι του δωροσήμου Πάσχα 2020, με εξαίρεση όσους εξ αυτών είναι δικαιούχοι και έλαβαν ή λαμβάνουν ή θα λάβουν επίδομα τακτικής ανεργίας εντός του διαστήματος από 1/1/2020 μέχρι και 30/4/2020.

·Οι φορτοεκφορτωτές, που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Β’ Φορτοεκφορτωτών, Λιμένα και Ξηράς του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών (ΕΜΦ), καθώς και οι φορτοεκφορτωτές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Α’ (ΕΜΦ), εφόσον προσκομίσουν Λογαριασμό Ασφαλισμένου ή Βεβαίωση Ασφαλισμένου από τον e-ΕΦΚΑ, με την οποία βεβαιώνεται η ασφάλισή τους στον αντίστοιχο κωδικό ειδικότητας του εκφορτωτή λιμένα ή ξηράς, για το προγενέστερο χρονικό διάστημα από την έκδοση της παρούσας.

·Τα πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα του ξεναγού και είναι υπόχρεα καταβολής εισφορών στον e-ΕΦΚΑ Πλ. Συντάγματος. Εξαιρούνται όσοι είτε είναι δικαιούχοι της παράτασης της τακτικής επιδότησης ανεργίας του άρθρου έβδομου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68) όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83) και ισχύει, είτε είναι δικαιούχοι των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως ισχύει, για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), όπως ισχύει.

·Οι τουριστικοί συνοδοί, που εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τουριστικές επιχειρήσεις όλης της χώρας, καταχωρημένοι στο Μητρώο μελών του πανελλήνιου σωματείου τουριστικών συνοδών, εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση του Μητρώου μελών του οικείου σωματείου περί της εγγραφής τους ως μελών μέχρι το έτος 2019, με εξαίρεση όσους εξ αυτών είναι δικαιούχοι και έλαβαν ή λαμβάνουν ή θα λάβουν επίδομα τακτικής ανεργίας εντός του διαστήματος από 1/1/2020 μέχρι και 30/4/2020.

·Οι αποκλειστικές/οί νοσοκόμοι, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο αποκλειστικών νοσοκόμων, που τηρείται στις Διοικήσεις των 7 Υγειονομικών Περιφερειών (ΔΥΠΕ) του Υπουργείου Υγείας και δεν είναι υπόχρεοι υποβολής ΑΠΔ στον e-ΕΦΚΑ.

·Οι εργαζόμενοι στην περιοχή του Αγίου Όρους για λογαριασμό της Ιερής Κοινότητας, Ιερών Μονών και των εξαρτημάτων τους και είναι υπόχρεοι καταβολής εισφορών στον e-ΕΦΚΑ Ουρανούπολης και Πολυγύρου.

·Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι απασχολούνται σε πάνω από έναν εργοδότη και κάποιος/οι εξ αυτών δεν έχει/ έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας τους και εφόσον οι ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησής τους δεν ξεπέρασαν το 30% των συνολικών ωρών εργασίας τους με βάση τις συμβάσεις εργασίας τους, από 15/3/2020 έως και 20/4/2020.

·Οι εργαζόμενοι στη ΔΕΘ – HELEXPO ΑΕ, εφόσον δεν είναι δικαιούχοι και δεν έλαβαν ή δεν λαμβάνουν ή δεν θα λάβουν επίδομα τακτικής ανεργίας εντός του διαστήματος από 1/1/2020 μέχρι και 30/4/2020.

Ειδικές κατηγορίες

Μέχρι την Τρίτη 12/05 έχουν χρονικό περιθώριο οι εργαζόμενοι των λεγόμενων ειδικών κατηγοριών να κάνουν την σχετική αίτηση στο my business supportπροκειμένου να εισπράξουν και αυτοί την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 800 ευρώ. Η πληρωμή θα γίνει στο διήμερο 14-15 Μαίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσπραξη του ποσού είναι να έχουν γίνει οι απαιτούμενες ενέργειες από τους εργοδότες (η προθεσμία εκπνέει σήμερα Κυριακή) και να έχει υποβληθεί από την πλευρά του εργαζόμενου υπεύθυνη δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα my business support. Μερικές από τις ειδικές περιπτώσεις εργαζομένων –οι οποίες μπορούν να επιλεγούν μέσω της πλατφόρμας- είναι οι εξής:

α) Μεταβίβασης επιχείρησης, σύμφωνα με το Π.Δ. 178/2002,

β) Μεταφοράς προσωπικού,

γ) Γνήσιου Δανεισμού,

δ) Γνήσιου δανεισμού κατά το παρελθόν,

ε) Απασχόλησης μέσω Ε.Π.Α.,

στ) Απασχόλησης μέσω Ε.Π.Α στο παρελθόν,

ζ) Επίσχεσης εργασίας,

η) Υποβολής πινάκων προσωπικού σε περιπτώσεις μη εξαρτημένης εργασίας – Εσφαλμένες καταχωρήσεις σε έντυπα – Χειρόγραφες υποβολές εντύπων. Με τον τρόπο αυτό, θα δοθεί δυνατότητα υποβολής δήλωσης σε όσους εργαζόμενους υπάρχει υπεύθυνη δήλωση εργοδότη που τους θέτει σε αναστολή και όλες οι υπόλοιπες ενεργές θέσεις εργασίας έχουν χαρακτηριστεί ως μη ισχύουσες

Πηγή: capital.gr